Twitter response:

PRIPREME ZA MATURU

Tijekom trajanja priprema, učenicima se objašnjava gradivo s posebnim osvrtom na područja koja se u školama slabije rade, a pojavljuju se na maturi, pri čemu se fokusiramo na konkretne zadatke.

Za pripremu se može odabrati obavezni i/ili izborni predmet, može se kombinirati nekoliko takvih predmeta ili se može izabrati paket koji uključuje pripremu sva tri obavezna predmeta.

Pripreme za maturu kod nas se izvode isključivo u malim grupama (do 5 osoba).

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja Državne mature propisan je Pravilnikom o polaganju državne mature. Na državnoj maturi obvezna su tri predmeta: hrvatski jezik, matematika i strani jezik. Mogu se polagati na A (viša) ili B (osnovna) razini. Državnu ste maturu položili ukoliko ste s uspjehom položili sva tri ispita obveznoga dijela. U izbornome dijelu Državne mature maturanti u jednome roku mogu, polagati najviše šest od ponuđenih dvadeset i dvaju predmeta. Izborni predmeti nemaju razine. Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima iz obveznih i izbornih predmeta uređuju se predmetnim ispitnim katalozima koji su objavljeni na www.ncvvo.hr.

POLAZNICI: učenici srednje škole

PRIPREME: Temeljite pripreme za državnu maturu obuhvaćaju pripreme za sljedeće predmete: hrvatski jezik, matematika, engleski jezik, predmet po izboru

NAČIN RADA: individualno, u paru, rad u mali grupama

KADA: radnim danom prema dogovoru

TRAJANJE: Pripreme za sve obavezne predmete predviđene su u trajanju od minimalno 40 sati nastave

CIJENA: NA UPIT – Ovisno o odabranom načinu rada, tjednom ili mjesečnom paketu te načinu plaćanja

Cijena program uključuje sva potrebna materijalna i edukativna sredstva za rad, materijale za vježbanje kod kuće, pisane materijale za roditelje, pisano inicijalno i završno stručno mišljenje

DODATNI MATERIJALI: osigurava Obrnuta Učionica